Enerji Kimlik Belgesi
Copyright © 2016 Her Hakkı Saklıdır. Mantolama Taşyünü
Mantolama Taşyünü
Telefon
0 312 311 71 15
0 532 765 85 85
E Mail
cem@nova-grup.com
Adres
Nasuh Akar Mahallesi Osmanlı Caddesi No:29
Balgat Çankaya / Ankara
Yenile
02.05.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında alınması zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi ifade etmektedir. Başka bir ifade ile Enerji Kimlik Belgesi ile birlikte binalar için de performans standartları belirlenmiştir. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi ifade etmektedir.
Enerji Kimlik Belgelerinde aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.
 1. Binanın enerji ihtiyacı,
 2. Bina yalıtım özellikleri,
 3. Isıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/etkenliği
 4. Binanın enerji tüketim sınıflandırması
 5. Bina ile ilgili genel bilgiler
 6. Düzenleme ve düzenleyen bilgileri
 7. Binanın kullanım alanı (m2)
 8. Binanın kullanım amacı,
 9. Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
 10. Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
 11. Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
 12. Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),
 13. Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl)
 14. Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri
 15. Birincil enerji tüketimine göre enerji sınıfı
 16. Nihai enerji tüketimine göre CO2 salımı sınıfı
 17. Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.
Yönetmeliğe göre mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmek zorundadır. Yani bu binalar için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması gerekmektedir.
1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı (yapı kullanma izin belgesi) almış yeni binaların iskan ruhsatı alınması aşamasında belediyeye Enerji Kimlik Belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Bu belgenin sunulmaması halinde yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.
Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olmalıdır. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır. Mevcut binalar için alınacak enerji kimlik belgesinde  asgari sınıflandırma seviyesi bulunmamaktadır. Mevcut binalar enerji kimlik belgesinde belirtilen ölçütlere (ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma sistemi verimliliği gibi)bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.
Aşağıda enerji kimlik belgesinin bir örneğine yer verilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Örneği
Mantolama Taşyünü
Telefon 0 532 765 85 85
altın hakkında
Enerji Kimlik Belgesi Hakkında
PRchecker.info